INTEGRACJA

SPECYFIKA KLASY INTEGRACYJNEJ:

Uczniowie (maksymalnie 20):

– maksymalnie 5 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

– uczniowie bez orzeczeń

Nauczyciele:

– nauczyciel prowadzący

– nauczyciel wspomagający

– możliwość zatrudnienia asystenta

 

EDUKACJA W KLASIE INTEGRACYJNEJ

  • Podstawa programowa taka sama jak w klasach ogólnodostępnych.
  • Obowiązuje ten sam wewnątrzszkolny system oceniania.
  • Takie same zasady uczestnictwa uczniów w życiu szkoły.
  • Możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, także specjalistycznych (psycholog, logopeda, terapia pedagogiczna, terapia ręki, trening umiejętności społecznych i komunikacji językowej, trening kontroli złości, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze).
  • Dostosowanie treści programowych do indywidualnych potrzeb ucznia.

 

KIEDY INTEGRACJA SIĘ UDAJE

Najważniejsze jest zachowanie odpowiednich proporcji uczniów w klasie ? możliwie liczna grupa dzieci bez orzeczeń i niezgłoszonych przez rodziców dysfunkcji, trudności, problemów.

Grupa ta stanowi wówczas zasadniczy trzon, fundament klasy, wzór, grupę wsparcia.

Góra