O tutoringu

O TUTORINGU – WG. INSTYTUTU TUTORINGU SZKOLNEGO

Program tutoringu wychowawczego i rozwojowego, wprowadzany w wielu szkołach w Polsce, opracowany został w oparciu o stosowaną od osiemnastu lat w szkołach ALA Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie we Wrocławiu i Częstochowie metodę indywidualnej opieki nad uczniem. Niezwykle istotny wkład w powstanie programu ma miasto Wrocław, w którym przy wsparciu władz miasta podjęto wdrażanie innowacji do dwudziestu sześciu szkół publicznych.

Celem programu jest nie tylko zmiana sposobu pracy z uczniem, ale też nowe podejście do współpracy z rodzicami, polegające na budowaniu porozumienia i wspólnego ustalania zasad postępowania wobec ich dziecka. Ma to znaczenie w szczególności w zakresie poszanowania i wspierania założeń wychowawczych, postawy światopoglądowej rodziców oraz wzmocnienia procesu wychowania w jego aksjologicznym aspekcie.

Zespół działań przewidzianych w programie umożliwia lepsze poznanie ucznia, jego predyspozycji i zdolności, a poprzez wymianę spostrzeżeń i podjęte współdziałanie z rodzicami pozwala na wzmocnienie wszechstronnego rozwoju dziecka. Tutoring szkolny ITS zgodny jest z założeniami pedagogiki dialogu J. Korczaka i J. Tarnowskiego oraz koncepcją szkoły skoncentrowanej na uczniu C. Rogersa.

Założenia tutoringu rozwojowo – wychowawczego.

Program w zakresie „tutoringu wychowawczego” polega na zmianie systemu opieki szkolnej z grupowego – ?wychowawstwa klasowego? na zindywidualizowany ? tutorski, skierowany w swoim zadaniu opiekuńczo-wychowawczym i relacjach na każdego ucznia z osobna. Zmiana polega na wprowadzeniu do zespołu klasowego obok wychowawcy pełniącego rolę tutora, dwóch lub więcej nauczycieli i przejęciu przez każdego z nich bezpośredniej opieki nad nie więcej niż 10 uczniami, ale każdym z osobna. Tutor-Wychowawca klasy w tym układzie pełni rolę lidera zespołu tutorów i koordynatora programu wychowawczego w ramach klasy. Tutorzy pracują indywidualnie z uczniami nie zaniedbując relacji uczeń – grupa podopiecznych ? klasa.

tutoring

Góra