INTEGRACJA

SPECYFIKA KLASY INTEGRACYJNEJ:

Uczniowie (maksymalnie 20):

– maksymalnie 5 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

– uczniowie bez orzeczeń

Nauczyciele:

– nauczyciel prowadzący

– nauczyciel wspomagający

– możliwość zatrudnienia nauczyciela wspomagającego do ucznia

 

EDUKACJA W KLASIE INTEGRACYJNEJ

  • Podstawa programowa taka sama jak w klasach ogólnodostępnych.
  • Obowiązuje ten sam wewnątrzszkolny system oceniania.
  • Takie same zasady uczestnictwa uczniów w życiu szkoły.
  • Dostosowanie treści programowych do indywidualnych potrzeb ucznia.
  • Możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, także specjalistycznych (psycholog, logopeda, terapia pedagogiczna, terapia ręki, trening umiejętności społecznych i komunikacji językowej, trening kontroli złości, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze). Szkolni terapeuci kwalifikują dzieci do zajęć, uwzględniając potrzeby dziecka, ale także możliwości szkoły.

 

KIEDY INTEGRACJA SIĘ UDAJE

Najważniejsze jest zachowanie odpowiednich proporcji uczniów w klasie – możliwie liczna grupa dzieci bez orzeczeń i niezgłoszonych przez rodziców dysfunkcji, trudności, problemów.

Grupa ta stanowi wówczas zasadniczy trzon, fundament klasy, wzór, grupę wsparcia. Decyzja rodzica o wyborze klasy integracyjnej dla dziecka pomoże nam zachować właściwe proporcje. Dlatego kierujemy do rodziców naszych przyszłych uczniów prośbę o obserwację dziecka pod kątem predyspozycji do bycia uczniem klasy integracyjnej i wsparcie szkoły we właściwym doborze uczniów do tej klasy. 

 

RODZICU, PRZYGOTUJ DZIECKO DO INTEGRACJI

Jeśli Twoje dziecko ma orzeczenie lub potrzebuje szczególnego wsparcia, nie czekaj na zajęcia w szkole! Zadbaj o wczesne objęcie dziecka terapią psychologiczno-pedagogiczną.

Opowiedz dziecku o klasie integracyjnej i o koleżankach i kolegach, którzy mogą mieć Zespół Aspergera, autyzm, niepełnosprawność intelektualną, niedosłuch.

Zaangażowanie rodziców na rzecz integracji na etapie rekrutacji, pozwoli nam stworzyć klasę integracyjną, która daje dziecku możliwość codziennej nauki tolerancji, empatii, akceptacji, odpowiedzialności.

Góra